به خێر بێن به رێزان به خێر بێن  بۆ مالپه ره كه مان خزمه ت كردنمان هه میشه به رده وام ده بێت وه مالپه ره كه مان له گۆران كاری دا ده بێت

 

بۆ چونه ناو مه كۆی خۆشه ویستی تكایه ئێره گرته بكه

بۆ چونه ناو مالپه ر تكایه ئێره گرته بكه 

ده فته ری میوانان